Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 3 909 254,64 zł

Wartość dofinansowania: 3 310 522,70 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

                          Priorytet: VI Środowisko i czysta energia,
                           Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku współfinansowana ze środków europejskich.

Termin realizacji:

Cel projektu:
Przedmiotem projektu będzie powstanie 427 zestawów do przygotowywania c. w. u. wykorzystujących energie słoneczną obejmujących:
1. 228 instalacji – zestawie baterii – 2 szt. + zbiornik 300 l (opcjonalnie 1 lub dwuwężownicowy) + pompa + zbiornik glikolu.
2. 192 zestawy baterii – 3 szt. + zbiornik 300 l + armatura.
3. 7 zestawów po 4 baterie.
 

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu to:
1. KSI-P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 1 szt.
2. KSI-P.40.1.2 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 427 szt.
3. LSI-P.6.2.2 Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii – 972 MW

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
 

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki:
-zainstalowaniu 427 kompletów baterii słonecznych u indywidualnych odbiorców,
-zainstalowaniu baterii słonecznych w instytucjach pożytku publicznego,
-poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła,
-uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych,
-ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń,
-zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wysoka jakość środowiska przyrodniczego ma istotne znaczenie dla jakości życia społeczeństwa oraz dla stymulowania wzrostu gospodarczego opartego na nowoczesnych technologiach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego istotne znaczenie ma przede wszystkim dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Istotne, w zakresie zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w paliwa i w kontekście zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, są również działania prowadzące do zmiany struktury zużywanych paliw oraz zwiększenia sprawności wykorzystania istniejących instalacji i urządzeń.

———————————————————–

SOLARY W GMINIE KRAŚNIK … art. 1

   W dniu 19 sierpnia 2010r. Gmina Kraśnik podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unii europejskiej z Zarządem Województwa Lubelskiego Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku współfinansowana ze środków europejskich.
    Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca Projektu tj. firma RAPID Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, z którą w dniu 27 sierpnia 2010r. została podpisana umowa. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych położonych na terenie Gminy Kraśnik.

   W ramach Projektu zostanie wykonanych 413 instalacji solarnych u osób prywatnych oraz 14 w budynkach użyteczności publicznej. Do końca roku 2010 będzie wykonana dokumentacja na budynki użyteczności publicznej oraz instalacje w tych budynkach oraz dokumentacja u osób prywatnych. Instalacja u osób prywatnych zostanie wykonana do 30 września 2011r.
    Koszt udziału mieszkańca wynosi: przy instalacji dwu panelowej – 1 048,18 zł natomiast trzy panelowej – 1 520,65 zł. Wpłat mieszkańcy dokonują do 30 września 2010r. w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Urzędu Gminy Nr 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001.
 

   W związku z tym, iż pracownicy firmy realizującej zadanie będą odwiedzać mieszkańców w celu opracowania dokumentacji sporządzony został harmonogram wizyt, który zamieszczamy poniżej. O ewentualnych zmianach w harmonogramie mieszkańcy będą powiadamiani. Ponadto informujemy, iż pracownicy firmy RAPID otrzymają identyfikatory wydane przez Urząd Gminy Kraśnik w celu łatwej identyfikacji osób odwiedzających mieszkańców gminy.
    Prosimy o udostępnianie firmie pomieszczeń w celu dokonania pomiarów do opracowywanej dokumentacji oraz o przygotowanie ksera dokumentacji projektowej domów (dokumentacja dachu oraz projekt kotłowni w miarę posiadania takich dokumentów). Z ustaleń zostanie sporządzony protokół, który podpisany będzie przez pracownika firmy RAPID oraz mieszkańca.

Artykuł z “Nasza Gmina Kraśnik”

HARMONOGRAM WIZYT PRZEDSTAWICIELI FIRMY RAPID SP. Z O. O.

 miejscowośćulica/nr domuilość domówdzieńgodzina Stróża-Koloniaul. Lipowa19 18.10.2010r. /poniedziałek/9-16ul. Słoneczna716-19ul. Pogodna11 19.10.2010r. /wtorek/8-11ul. Świerkowa811-14ul. Różana314-15ul. Dolna1ul. Nadstawna215-19ul. Topolowa1ul. Dworska 1ul. Akacjowado nr 8514 20.10.2010r. /środa/8-15ul. Akacjowanr 87-173915-19 Stróżanr 1-5014 21.10.2010r./czwartek/8-14nr 59-1291314-19nr 142-164B13 22.10.2010r. /piątek/8-15 Słodków Trzeci 18 25.10.2010r. /poniedziałek/8-15 Słodków Druginr 7-63915-19nr 64-3918 26.10.2010r. /wtorek/8-15 Słodków Pierwszynr 2a-38915-19nr 47-9619 27.10.2010r. /środa/8-16nr 103/2-142616-19nr 143-19620 28.10.2010r. /czwartek/8-16 miejscowośćulica/nr domuilość domówdzieńgodzinaDąbrowa-Bórul. Stalowa5 18.10.2010r. /poniedziałek/8-10ul. Dąbrowiecka710-13 Suchyniaul. Nadrzeczna714-16ul. Nadstawna516-19ul. Suchyńska14 19.10.2010r. /wtorek/8-14ul. Podmiejska214-15 Spławy Pierwszeul. Ostrowiecka915-193 20.10.2010r. /środa/8-9ul. Poleśna19-13ul. Ludmiłowska5 Spławy Drugie nr 2B-291513-19nr 31-486 21.10.2010r. /czwartek/8-11 Kowalinnr 13-642111-19nr 1-65 22.10.2010r. /piątek/8-10 Pasiekanr 23A-95910-14nr 3A-21814-19 Pasieka-Kolonia6 25.10.2010r. /poniedziałek/9-11 Podlesie1311-16 Mikulin616-19 Karpiówkanr 7-8014 26.10.2010r. /wtorek/7-13nr 86-1211513-19 Lasyul. Wrzosowa17 27.10.2010r. /środa/8-14ul. Kalinowa214-16ul. Jodłowa1

———————————————————–

SOLARY W GMINIE KRAŚNIK … art. 2

2011.01.15

   Ruszył kolejny etap prac związanych z realizacją Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” dofinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

   Od miesiąca stycznia 2011r. rozpoczęły się prace montażowe zestawów kolektorowych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Kraśnik.

   Projektowana instalacja solarna dostarczać będzie ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne firmy Hewalex zestawione w baterię zlokalizowaną na połaci dachowej, na ziemi lub na ścianie w kierunku południowym. Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego Termsol Eko i przekazane wodzie w podgrzewaczu. Temperatura czynnika w podgrzewaczu będzie regulowana za pomocą sterownika zamontowanego w zespole sterowniczo – pompowym. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości płynu solarnego będzie przejmowany przez naczynie przeponowe.

   Informujemy, iż Wykonawca robót będzie kontaktował się z mieszkańcami telefonicznie i informował o dokładnym terminie montażu kolektorów.  

———————————————————–

2011.09.07

Zakończenie projektu – konferencja

W dniu 24 sierpnia 2011r. w Świetlicy wiejskiej w Stróży odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” dofinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

W konferencji udział wzięli:
– Wójt Gminy Kraśnik

– Dyrektor Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
– Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik
– Radni Rady Gminy Kraśnik
– Sołtysi
– Wójtowie ościennych gmin
– Pracownicy Urzędu Gminy Kraśnik
– Przedstawiciele Firmy realizującej zadanie
– Oraz mieszkańcy Gminy Kraśnik.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Mirosław Chapski, powitaniem przybyłych gości oraz uczestników spotkania. Następnie głos zabrała Pani Aneta Pieczykolan Dyrektor Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Następnie konferencja przebiegała wg następującego programu:  

12.00-12.15 Powitanie gości

12.15-12.45 Zdecydowanie TAK  dla odnawialnych źródeł energii  – Słowo wstępne Pana Mirosława Chapskiego Wójta Gminy Kraśnik 

12.45-13.15  Wykorzystanie sił natury w energię użyteczną człowiekowi – prezentacja nt. Założeń realizacji projektu  (firma Capital Euro)

13.15-13.30 Jak  zrealizować  inwestycję w energetykę słoneczną –podsumowanie wykonawcy z przebiegu prac  (firma Rapid)

13.30-13.45 Szanse i zagrożenia dla środowiska  (firma Hewalex) 

13.45-14.00 Dyskusja  

14.00  Zakończenie konferencji

Celem spotkania było przybliżenie tematyki odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska oraz podsumowanie przebiegu realizacji projektu przez Gminę Kraśnik. Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Cel główny został osiągnięty dzięki:

– zainstalowaniu 1060 baterii słonecznych,

– poprawieniu efektywności energetycznej wykorzystania ciepła,

– uzyskaniu normowych temperatur c.w.u. w okresie eksploatacji baterii słonecznych,

– ograniczeniu strat ciepła spowodowanych mniejsza sprawnością aktualnie stosowanych urządzeń,

– zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Może Ci się również spodoba