Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


Wójt Gminy81 826 41 60
Sekretarz Gminy81 826 41 61
Skarbnik Gminy81 826 41 63
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu81 826 41 65
stanowisko pracy ds. pracowniczych i archiwum zakładowegooraz
kancelaria urzędu
81 884 34 27
stanowisko pracy ds. oświaty81 826 41 65
stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych81 826 41 65
stanowisko pracy informatyk81 826 41 65
stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy81 884 35 84
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW  
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy81 826 41 63
stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i środków trwałych81 825 23 95
stanowisko pracy ds. płac81 826 41 64
stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej81 826 41 66
stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych81 825 23 95
stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji81 825 23 95
stanowisko pracy ds. podatku od środków transportowych, ulg podatkowych i pomocy publicznej81 825 23 95
stanowisko pracy ds. rozliczania wody i ścieków81 826 41 64
stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji81 825 23 95
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC81 826 41 61
Urząd Stanu Cywilnego81 825 23 38
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych81 825 23 38
stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi81 826 41 62
stanowisko pracy ds. inwestycji kubaturowych i gospodarki przestrzennej81 826 41 62
stanowisko pracy ds. inwestycji liniowych i drogownictwa81 826 41 62
stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej
81 825 23 38
stanowisko pracy Radcy Prawnego81 826 41 61
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 
Kierownik Referatu81 884 35 84
stanowisko pracy ds. wycinki drzew81 884 35 84
stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami