Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna


Wójt Gminy 81 826 41 60
Sekretarz Gminy 81 826 41 61
Skarbnik Gminy 81 826 41 63
REFERAT ORGANIZACYJNY  
Kierownik Referatu 81 826 41 65
stanowisko pracy ds. pracowniczych i archiwum zakładowego oraz
kancelaria urzędu
81 884 34 27
stanowisko pracy ds. oświaty 81 826 41 65
stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 81 826 41 65
stanowisko pracy informatyk 81 826 41 65
stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy 81 587 70 60
 Skarbnik Gminy 81 826 41 63
Referat Budżetu i Finansów  
stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 81 826 41 66
stanowisko pracy ds. płac 81 826 41 64
stanowisko pracy ds. rozliczania wody i ścieków 81 826 41 64
Referat Rachunkowości Podatkowej  
Kierownik Referatu 81 825 23 95
stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji 81 825 23 95
stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 81 825 23 95
URZĄD STANU CYWILNEGO  
Kierownik USC 81 826 41 61
stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców 81 825 23 38
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY  
stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi 81 826 41 62
stanowisko pracy ds. inwestycji kubaturowych i gospodarki przestrzennej 81 826 41 62
stanowisko pracy ds. inwestycji liniowych i drogownictwa 81 826 41 62
stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych i ochrony przeciwpożarowej
81 825 23 38
stanowisko pracy Radcy Prawnego 81 826 41 61
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami   
Kierownik Referatu 81 884 35 84
stanowisko pracy ds. wycinki drzew 81 884 35 84
stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami 81 884 35 84