Władze gminy

Władze gminy


Wójt Gminy – Mirosław Chapski
tel.: 81 884 34 27
email:  m.chapski@gminakrasnik.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Przyjmowanie mieszkańców w sprawach indywidualnych odbywa się w godzinach pracy Urzędu. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się we wtorki w godz. 800-1000 i 1400-1600.

Wcześniejsze umawianie spotkań z Wójtem w sekretariacie Urzędu nr tel. (81)8843427

Zakres zadań:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 • nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy;
 • realizowanie zadań określonych w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
 • koordynowanie, przygotowanie i realizacja wieloletnich planów i programów rozwoju Gminy;
 • zapewnienie przygotowania projektów i realizacja uchwał Rady Gminy;
 • nadzorowanie organizacji pracy Urzędu gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu;

Więcej o kompetencjach Wójta Gminy w Statucie Gminy Kraśnik i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

 


Zastępca Wójta – Dariusz Wcisło
tel.: 81 458 70 99
emaild.wcisło@gminakrasnik.pl

Zakres zadań m.in.:

 • przejmuje zadania i kompetencje Wójta w czasie nieobecności Wójta lub w czasie niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta
 • wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta
 • reprezentowaniem gminy w czasie uroczystości  i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym w Wójtem
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta

Więcej o kompetencjach Zastępcy Wójta w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.


Sekretarz Gminy – Łukasz Janik
tel.: 81 884 34 27; 81 826 41 61 
emaill.janik@gminakrasnik.pl

Zakres zadań:

 • nadzorowanie organizacji i realizacje zadań Urzędu oraz obsługi jednostek pomocniczych Gminy (Rady Sołeckie);
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał na sesje Rady Gminy;
 • koordynowanie i organizacja prac związanych z wyborami;
 • administrator danych osobowych;

Więcej o kompetencjach Sekretarza Gminy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.


Skarbnik Gminy – Marzena Rozmus
tel.: 81 884 34 27; 81 826 41 63 
email:  m.rozmus@gminakrasnik.pl

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy;
 • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 • udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;
 • nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;
 • Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

Więcej o kompetencjach Skarbnika Gminy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.