Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W celu aktualizacji ww. ewidencji, zwracamy się z prośbą o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy osobiście, lub za pośrednictwem sołtysów, poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kraśnik (pokój numer 13) oraz pod numerem telefonu: 81 884 35 84.

Do pobrania:   ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI – szambo lub przydomowa oczyszczalnia.pdf

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych:

  • ze zbiorników bezodpływowych – nie rzadziej niż raz na pół roku
  • z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków – z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, a w przypadku jej braku nie rzadziej niż raz na 2 lata

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kraśnik przedstawia poniższa tabela (wg. stanu na dzień 20.09.2023r.): 

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

 NIP
REGON
 Adres siedziby Numer telefonu
 

1.

„AS” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Kowalik 715-175-97-84
060201950
Suchynia,
ul. Suchyńska 20,
23-200 Kraśnik
603 323 977
(81) 884 36 39
 

2.

M.K.T.
Tuniak Mieczysław
715-109-32-79
060453947
ul. Konarskiego 2,
23-200 Kraśnik
691 965 023
607 979 444
3. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 648-273-04-08
241628482
ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
801 133 088

(32) 278 45 31

4. EKOTRANS
Elżbieta Januszek
715-120-86-53
381012210
Kowalin 14B,
23-200 Kraśnik
(81) 825 01 00
724 067 626
5. mToilet Sp. z o.o. 536-193-84-86
382123092
ul.Toruńska 31,
03-226 Warszawa
800 000 800
6. Firma Transportowa EuroLider Piotr Jocek 7151836272
061737575
Wola Trzydnicka 104,
23-230 Trzydnik Duży
797 959 855
7. „Chudzicki Mieczysław” 7151002354 Mikuszewskie 48, 23-250 Urzędów 669 510 250

 

 

ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności

Na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określa uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kraśnik.

Zezwolenie na terenie Gminy Kraśnik wydaje Wójt Gminy Kraśnik.

Zezwolenie wydawane jest po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 6b, Wójt Gminy prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

WAŻNE: Wójt Gminy Kraśnik informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustaw – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), dotychczasowe zezwolenia (wydane przed 9 sierpnia 2022 r. ) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kraśnik, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia, uprawniają do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności Wójtowi Gminy przed rozpoczęciem działalności w powyższym zakresie.

Do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci – szamba i osadniki

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO: Nowy wzór kwartalnego sprawozdania dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Ze względu na zmiany ustawowe, konieczne jest przekazywanie kwartalnych sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w większym zakresie danych niż dotychczas, co wynika z przepisu art. 9o ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.). Rozszerzona treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków będzie obowiązywać od 1 kwartału 2023 roku (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy wprowadzającej).

Jednocześnie przypominamy, że poprawny termin składania sprawozdań kształtuje się następująco:

  • za I kwartał do 30 kwietnia,
  • za II kwartał do 31 lipca,
  • za III kwartał do 31 października,
  • za IV kwartał do 31 stycznia.

Aby pobrać nowy wzór sprawozdania oraz załączniki w wersji edytowalnej, należy kliknąć tutaj: Formularz sprawozdania kwartalnego podmiotu od I kwartału 2023

Więcej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/371

 

 

Aktualne uchwały i zarządzenia do pobrania:

ZARZĄDZENIE_NR_26_2023 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE_NR_2_2023 – w sprawie określenia wzoru wniosku dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

UCHWAŁA NR LII_361_2023 – w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kraśnik

UCHWALA nr XLVIII_322_2023 – w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

UCHWAŁA NR XVII_109_2020 – w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik

UCHWAŁA NR XVIII_121_2020 – w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik

UCHWAŁA NR XXXIV_236_2022 – w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik

UCHWALA NR XLVIII_321_2023 – w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik

Uchwala-Nr-XXXII_249_2020-Rady-Miasta-Krasnik w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraśnik