Projekty z dofinansowaniem

Projekty z dofinansowaniem


 Projekty w trakcie realizacji:

Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpiówka

Przebudowa Drogi gminnej nr 108381L na długości 930 m w miejscowościach Słodków Trzeci, Stróża Kolonia

Projekty zrealizowane:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kraśnik

 Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Kraśnik

“Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – część I”

“Przebudowa drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia – Kraśnik wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego” 

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

– “Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słodkowie Pierwszym polegająca na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz częściowym wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej”

 – “Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

– „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II ”

– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża-Kolonia ul. Lipowa i Pogodna”

– „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Stróża – Kolonia, Słodków Trzeci, Karpiówka”  

 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża-Kolonia ul. Lipowa i Pogodna”

 – „Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty remontowe wewnątrz budynku remizy OSP w Słodkowie Trzecim w części wydzielonej na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”

– „Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej promującej dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży-Kolonii”

– „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży – Kolonii”.

–  „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża – Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.

– “Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

 “Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej szansą rozwoju Gminy Kraśnik”

“Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”

– “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik.

– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)”.

„Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Słodkowie Drugim oraz rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchynii”.

– „Remont części budynku remizy w Stróży z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”.

“INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ” – 2010

“Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Słodków Pierwszy Nr 108374L na odcinku od km 0+536 do km 3+855 ” – 2006

– “Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – Bór pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”       
      2004-2006

“Remont świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”
      2004-2006