Druki do pobrania

Druki do pobrania


INFORMACJA PUBLICZNA

Druki do pobraniaWniosek o udostępnienie dokumentów z obrad sesji / posiedzeń komisji 

SPRAWY PRACOWNICZE

Druki do pobraniaWniosek o wydanie świadectwa pracy [opis]

Z zakresu Rejestru Wyborców 

Druki do pobraniaWniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A i B 
Druki do pobraniaWniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców   
Druki do pobraniaDeklaracja o obywatelstwie
Druki do pobraniaWniosek o udostępnienie rejestru

Z zakresu spraw wojskowych

Druki do pobraniaWniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego   [opis]

FINANSE I PODATKI

Druki do pobraniaInformacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych IL   [opis]
Druki do pobraniaInformacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN   [opis]
Druki do pobraniaDeklaracja na podatek rolny od osób prawnych DR   [opis]
Druki do pobraniaDeklaracja na podatek leśny od osób prawnych DL   [opis]
Druki do pobraniaDeklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN   [opis]
Druki do pobraniaDane o nieruchomościach rolnych ZR
Druki do pobraniaDane o nieruchomościach leśnych ZL
Druki do pobraniaDane o nieruchomościach ZN
Druki do pobraniaDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1    [opis]
Załącznik do deklaracji DT-1   DT-1/A
Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów   [opis]
Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna   [opis]
Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty   [opis]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych   [opis]
Druki do pobraniaWNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU  NAPĘDOWEGO
  WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała XII/72/2019 w sprawie okrślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kraśnik na rok 2020.

Uchwała XII/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Kraśnik z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2017 – obowiązuje w 2018 roku.

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kraśnik.

Druki do pobraniaInformacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR   [opis]

GOSPODARKA KOMUNALNA – dodatki mieszkaniowe

Druki do pobraniaWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   [opis]
Druki do pobraniazałącznik do wniosku: Deklaracja o dochodach
Druki do pobraniazałącznik do wniosku: Oświadczenie o stanie majątkowym
Druki do pobraniazałącznik do wniosku: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
Druki do pobraniazałącznik do wniosku: Zaświadczenie o wysokości dochodu z zakładu pracy
Druki do pobraniazałącznik do wniosku: Potwierdzenie przez zarządcę nie zalegania z opłatami czynszu lub kosztów zarządu

OŚWIATA

Druki do pobraniaWniosek o przyznanie stypendium szkolnego [ opis ]

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Druki do pobraniaWniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów RS-6131 [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie* psa / psów* rasy uznawanej za agresywną [ opis ]

Druki do pobrania Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Kraśnik z dnia 18 marca 2011 r.

Druki do pobrania – Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kraśnik na lata 2011-2014

Druki do pobrania Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta gminy Kraśnik z dnia 22 lutego 2012 r.

Druki do pobrania – Załącznik Nr 1 – Wniosek

Druki do pobrania – Załącznik Nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających  azbest

Druki do pobrania – Załącznik Nr 3 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Druki do pobrania – Załącznik Nr 4 – Oświadczenie

BUDOWNICTWO

Druki do pobraniaWniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie decyzji środowiskowej [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie decyzji na podział nieruchomości [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego [ opis ]
Druki do pobraniaWniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej – wewnętrznej [ opis ]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Druki do pobraniaWniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych   [opis]
Druki do pobraniaZgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]
Druki do pobraniaZgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]
Druki do pobraniaWniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   [opis]

INNE

Druki do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
Druki do pobrania LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO