Druki do pobrania

Druki do pobrania


INFORMACJA PUBLICZNA

Wniosek o udostępnienie dokumentów z obrad sesji / posiedzeń komisji 

SPRAWY PRACOWNICZE

Wniosek o wydanie świadectwa pracy [opis]

Z zakresu Rejestru Wyborców 

Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A i B 
Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców   
Deklaracja o obywatelstwie
Wniosek o udostępnienie rejestru

Z zakresu spraw wojskowych

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego   [opis]

FINANSE I PODATKI

Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych IL   [opis]
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN   [opis]
Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych DR   [opis]
Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych DL   [opis]
Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN   [opis]
Dane o nieruchomościach rolnych ZR
Dane o nieruchomościach leśnych ZL
Dane o nieruchomościach ZN
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1    [opis]
Załącznik do deklaracji DT-1   DT-1/A
Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów   [opis]
Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna   [opis]
Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty   [opis]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych   [opis]
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU  NAPĘDOWEGO
  WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała XII/72/2019 w sprawie okrślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kraśnik na rok 2020.

Uchwała XII/71/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Kraśnik z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2017 – obowiązuje w 2018 roku.

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kraśnik.

Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR   [opis]

GOSPODARKA KOMUNALNA – dodatki mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego   [opis]
załącznik do wniosku: Deklaracja o dochodach
załącznik do wniosku: Oświadczenie o stanie majątkowym
załącznik do wniosku: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
załącznik do wniosku: Zaświadczenie o wysokości dochodu z zakładu pracy
załącznik do wniosku: Potwierdzenie przez zarządcę nie zalegania z opłatami czynszu lub kosztów zarządu

OŚWIATA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego [ opis ]

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości [ opis ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie* psa / psów* rasy uznawanej za agresywną [ opis ]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od kwietnia 2023 roku

Harmonogram wywozu odpadów – od kwietnia 2023 roku

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia “Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku”

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 1 lutego 2023 roku – Regulamin pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku

1. Wniosek o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

3. Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej

4. Zgoda współwłaściciela nieruchomości

5. Oświadczenie dot. demontażu

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokalne mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

BUDOWNICTWO

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia [ opis ]
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [ opis ]
Wniosek o wydanie decyzji na podział nieruchomości [ opis ]
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości [ opis ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego [ opis ]
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej – wewnętrznej [ opis ]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych   [opis]
Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]
Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   [opis]
Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   [opis]

INNE

 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO
 LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO