GOPS

GOPS


1. AKTUALNE OGŁOSZENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

www.gops.gminakrasnik.pl

2. DANE JEDNOSTKI:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
UL. Koścziuszki 24
23-200 Kraśnik
tel/fax: 81 458 70 77
gops@gminakrasnik.pl

BIP: http://www.krasnik.bip.gmina.pl/

Kierwonik Jednostki:
Kierownik – Dariusz Wcisło

tel: 81 458 70 77

Główny Księgowy:
Katarzyna Sosnówka

tel: 81 458 70 77

Dział Pomocy Środowiskowej – Pracownicy Socjalni

tel: 81 458 70 88

Kamila Wojewoda – pracownik socjalny

Ewelina Nita – pracownik socjalny

Katarzyna Szymczyk – pracownik socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel: 81 458 70 77

Kinga Likos – referent do spraw świadczeń rodzinnych

Katarzyna Oklecińska – referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Politykę społeczną na terenie Gminy Kraśnik prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS).
Celem polityki społecznej jest tworzenie warunków budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których należy m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń, kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki, dożywianie, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb mieszkańców.
Do zadań Ośrodka z zakresu administracji rządowej należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
Ośrodek realizuje również wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych.
GOPS realizuje projekty systemowe i konkursowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, które mają na celu aktywizację społeczno-zawodową osób z tereny gminy.
Ośrodek bierze udział w pilotażowym programie finansowanym ze środków PFRON “Uczeń na wsi”, mającym na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.
Ważnym aspektem działalności Ośrodka jest aktywizacja zawodowa mieszkańców, pomoc w pobudzaniu do samodzielnego wypełniania funkcji życiowych.