Stypendia szkolne

Stypendia szkolne


POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem gminy Kraśnik i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub  długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie gminy Kraśnik:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzaniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 3. Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniowi klasy zerowej, uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Kraśnik, uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.
 4. Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć: rodzice / opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. W przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest upoważnienie (pełnomocnictwo – plik pdf) dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu.
 5. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2020r. poz. 1876) w związku z § 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1358)).
 6. Za dochód uważa się: sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 7. Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego świadczenia socjalnego (np. becikowe, jednorazowy dodatek z tyt. urodzenia dziecka), wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku celowego oraz już otrzymywanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych z powodów politycznych oraz świadczeń wychowawczych (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń z tytułu Karty Polaka.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych, innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do kina i teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły lub inne imprezy organizowane przez szkołę,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup: podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia, przyborów szkolnych np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp.; tornistrów, strojów i obuwia sportowego, związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia, wymaganego przez szkołę np. fartuchy, rękawice ochronne, narzędzia, a także mundurki i stroje galowe; instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,; sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,; komputerów, akcesoria do komputerów, tuszu do drukarek, programów naukowych do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu, itp.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, w tym w szczególności: opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji, opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

 

Termin i miejsce składania wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 01 września do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 (parter, pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu. 

 

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium:

UCZEŃ/SŁUCHACZ UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni poświadczające fakt uczęszczania ucznia/słuchacza do szkoły/kolegium/ośrodka

OSOBA PRACUJĄCA

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 2. W przypadku umowy zlecenia, o dzieło – umowa, rachunek

OSOBA BEZROBOTNA

 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku, wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu – plik pdf

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS

Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny).

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

Odcinek emerytury/renty lub decyzja o przeliczeniu emerytury/renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 1. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z właściwego miejscowo Urzędu Gminy.
 2. Umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego.
 3. Odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień (odejmujemy wyłącznie składkę płaconą za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu).

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2020r. poz. 1876) w związku z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1358) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 1. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika lub decyzja o funduszu alimentacyjnym.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.).

ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ INNYCH OSÓB

Oświadczenie przekazującego o wysokości przekazanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 1. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu.

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – plik pdf

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. Działalność opodatkowana na zasadach ogólnych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w roku poprzednim; oświadczenie podatnika – jeżeli działalność rozpoczęta w bieżącym roku.
 2. Działalność opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie podatnika o wysokości dochodu netto

UTRATA DOCHODU

Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.np. świadectwo pracy.

Uwagi:

 • DOCHÓD JEDNORAZOWY WYŻSZY NIŻ KWOTA 2640ZŁ – w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania stypendium szkolnego, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł, czyli 2 640 zł (np. ze sprzedaży samochodu, nieruchomości, z odszkodowania, czyli bez określenia okresu za który dochód ten przysługuje), kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 • DOCHÓD W WALUCIE OBCEJ – w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie stypendium szkolnego

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom z rodzin o niskich dochodach będących w trudnej sytuacji życiowej na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym. Przeznaczeniem pomocy jest umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowanie do stypendium szkolnego zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej – plik pdf

 

Pouczenie:

 • Zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty – wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, tj. w szczególności o: zwiększeniu dochodu rodziny, otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia, skreśleniu ucznia ze szkoły, zamianie liczby domowników, zmianie miejsca zamieszkania poza teren gminy Kraśnik
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (zgodnie z art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zgodnie z art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
 • Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego: kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Podstawa prawna:

ZASIŁEK SZKOLNY

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności: klęska żywiołowa, pożar, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia – każde zdarzenie losowe powinno być udokumentowane.
 • Ważne jest aby odręcznie napisany wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego został złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia tego zdarzenia.
 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.
 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kraśnik oraz w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 (parter, pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu.

 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych informacji udziela Pani Dominika Piątek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 (parter, pokój nr 1) lub pod numerem telefonu 81 4587077.