POBUDZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ SZANSĄ ROZWOJU GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Tytuł projektu: “POBUDZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ SZANSĄ ROZWOJU GMINY KRAŚNIK”

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 48 555 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

             Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

             Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Termin realizacji: maj 2011 – październik 2011r.

Cele projektu:

Cel ogólny: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 10 uczestników Projektu pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych ma terenie gminy Kraśnik do końca X. 2011r. poprzez wsparcie ich rozwoju kompetencyjno – społecznego.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wzrost zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy przez 10 Uczestniczek i Uczestników Projektu dzięki warsztatom aktywnego poszukiwania pracy,
 • zaplanowanie ścieżek rozwoju zawodowego 10 Uczestniczek i Uczestników Projektu podczas indywidualnego poradnictwa zawodowego – spotkania z doradca zawodowym,
 • uzupełnienie dotychczasowych bądź zdobycie nowych kompetencji zawodowych poprzez szkolenia w zakresie nabywania kompetencji informatycznych

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Szkolenie z obsługi komputera (82 godz.)
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Uczestnicy w ramach projektu mają zagwarantowany udział w czterech egzaminach ( 4 modułach ) w certyfikowanym laboratorium ECDL w Lublinie z akredytacją Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz 1 egzamin poprawkowy (1 moduł). Po zdanym egzaminie ECDL Advenced uczestnicy otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu na egzamin i egzamin poprawkowy (za 5 dni (4 moduły + 1 egzamin poprawkowy).

Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • materiały szkoleniowe ( podręczniki)
 • wyżywienie podczas szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

Projekt skierowany jest do 10 osób zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik

 • osoby długotrwale bezrobotne mieszkające na terenie Gminy Kraśnik, rolnicy, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenia


POBIERZ PLIKI:

– plakat  .pdf

– regulamin  .pdf

– deklaracja .pdf

– formularz  .pdf

– oświadczenie .pdf

Może Ci się również spodoba