Szkolnictwo

Szkolnictwo


W latach 50-tych XX wieku, staraniem mieszkańców i ówczesnych władz, powstałoPrzedszkole w Stróży. W początkowym okresie funkcjonowało w budynku dawnego browaru.

Po otwarciu budynku obecnej Szkoły Podstawowej w Stróży, tj. w roku 1957, przedszkole przeniesiono do tzw. “murowanki”, która posiadała tylko dwie sale do zajęć. W związku z napływem chętnych do przedszkola i koniecznością remontu obiektu podjęto starania o rozbudowę przedszkola. W roku 1989 oddano do użytku nowy budynek połączony z dotychczasowym. Znajdują się w nim cztery sale do zajęć, jadalnia, odpowiednio wyposażona kuchnia, łazienka i szatnie.

Przedszkole w Stróży jest obecnie przedszkolem czterooddziałowym, do którego uczęszcza ponad 100 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Główną formą pracy jest zabawa, poprzez którą dzieci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin życia. Dzieci przebywając w grupie rówieśniczej poznają samych siebie, zdobywają umiejętności społeczne, uczą się samodzielności, akceptowania innych, wzajemnego szacunku, respektowania zasad obowiązujących w grupie.

Przedszkole stara się stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju oraz przygotować dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Nauczanie w Szkole Podstawowej w Kowalinie trwa od 1938 roku. Była to wówczas 4-klasowa szkoła publiczna. Budowę nowego obiektu rozpoczęto w 1957 roku. Na budowę użyto elementów z rozbiórki budynku podworskiego w Olbięcinie. W tamtych czasach placówka posiadała trzy izby lekcyjne i kancelarię. Na poddaszu urządzono dwa pokoiki dla kierownika szkoły. W 1959 roku rozpoczęto naukę. Jednak w miarę upływu lat okazało się, że 3-izbowa szkoła nie stwarzała odpowiednich warunków do nauki. W tym okresie podwoiła się liczba uczniów, szkoła stała się zbyt ciasna.

4 września 1967 roku odbyła się uroczystość złożenia kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły. Przy budowie brali udział ochotniczo mieszkańcy Kowalina, Spławy Drugich i Wólki Olbięckiej. Wszyscy pracowali społecznie. 24 czerwca 1971 roku przekazano do użytku rozbudowaną szkołę. Wówczas Kowalin zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie “zmieniamy oblicze lubelskiej wsi”. Nagroda została przeznaczona na modernizację szkoły.

Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci z trzech miejscowości – Kowalina, Spław Drugich i Wólki Olbięckiej. Jest to sześcioklasowa placówka oświatowa z oddziałem przedszkolnym. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym Szkoła Podstawowa w Kowalinie podejmuje różne działania, których celem jest wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności zapewniające bezpieczny powrót ze szkoły do domu. Jednym z takich działań było przystąpienie szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu “Nasza Szkoła”, który jest częścią programu prewencyjnego “Bezpieczna Szkoła z PZU. Na konkurs nadesłano 645 projektów z całego kraju, spośród których komisja konkursowa wybrała 10. Zostały one przekazane do opracowania przez profesjonalne studia projektowe. Wybrano 3 najlepsze projekty, wśród których znalazł się plan nadesłany przez Szkołę Podstawową w Kowalinie. W wyniku powyższego szkoła otrzymała nagrodę w kwocie 100 000 zł jako dotację na stworzenie nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.

Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim została zbudowana w roku 1964 pracą społeczną jako Pomnik Tysiąclecia. Była to ośmioklasowa szkoła podstawowa wraz z działającym przy niej przedszkolem.

Obecnie szkołą posiada dobre warunki lokalowe. Placówka posiada trzy pracownie nauczania zintegrowanego, pracownie przedmiotowe, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, salę gimnastyczną oraz boiska z terenem zabaw. W ostatnich latach ze środków EFS  urządzono pracownię komputerową i Centrum Informacji Multimedialnej oraz Miejsce Zabaw z rządowego programu “Radosna Szkoła”.

Na wniosek organów szkoły, 26 sierpnia 2004 roku uchwałą Rady Gminy Kraśnik  nadano szkole imię Marii Konopnickiej. Uroczystość nadania imienia i sztandaru połączona z jubileuszem 40-lecia szkoły odbyła się 23 maja 2005 roku w rocznicę urodzin Patronki.

Wizja i misja szkoły budowana jest wokół postaci Marii Konopnickiej oraz kontynuacji wieloletniej historii i tradycji szkoły wytyczyła kierunki rozwoju placówki. Szkoła dąży do stałego rozwoju dzięki silnemu zakorzenieniu w środowisku lokalnym. Znajomość historii i tradycji, wrażliwość na potrzeby i aspiracje stwarza warunki do skutecznej edukacji młodego pokolenia. Bogaty program promocji kultury w oparciu o współpracę ze szkołą muzyczną w Kraśniku, biblioteką gminną, ośrodkami kultury i agencjami artystycznymi zwieńcza coroczne organizowanie koncertów muzycznych. Aktywna promocja szkoły polega na wykorzystaniu publikacji własnych jak gazetka szkolna, folder o szkole, promocja osiągnięć, udział uczniów w konkursach i przeglądach artystycznych, udział w imprezach gminnych i regionalnych.

18 marca 2010 roku Szkoła Podstawowa w Stróży obchodziła 140 rocznicę powstania. W początkach działalności szkoły uczniowie przez długie lata uczyli się w budynkach gospodarzy. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęto budowę szkoły.

W roku 1997 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia połączona z przekazaniem sztandaru. Szkoła otrzymała imię kraśnickiego męczennika księdza Stanisława Zielińskiego.

W roku 1999 w wyniku reformy oświatowej szkole przyznano status sześcioletniej  szkoły podstawowej. Obecnie placówka  liczy ponad 200 uczniów uczących się w 12 oddziałach.

Szkoła angażuje się w realizację różnorodnych nowatorskich projektów z których pozyskuje środki finansowe np. prejekt “Nasza Szkoła”, “Ekoświetlik”, “Radosna Szkoła”, “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Szkoła poszukuje i pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność dydaktyczno-wychowawczą jak i wspomagających ją materialnie.

Szkoła może poszczycić się bogatą ofertą edukacyjną. Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w funkcjonujących na terenie placówki różnorodnych kołach zainteresowań i organizacjach, np. Małe Koło Teatralne, koło taneczne, chór, koło plastyczne.

W wyniku wprowadzenia w Polsce reformy edukacji w 1999 roku powstał nowy typ szkoły – gimnazjum. Uchwałą Rady Gminy Kraśnik z dniem 1 września 1999 roku założone zostałoPubliczne Gimnazjum w Stróży. Na początku nauka odbywała się w budynku szkoły podstawowej, gdyż nowy budynek gimnazjum dopiero powstawał. Z chwilą oddania do użytku nowego budynku 1 września 2003 roku z przestronnymi salami lekcyjnymi i pracowniami, wygodną stołówką oraz największą w powiecie kraśnickim  salą gimnastyczną, systematycznie zaczęło przybywać uczniów. Początkowo obwód szkoły obejmował 6, a obecnie 15 miejscowości położonych w obrębie administracyjnym gminy Kraśnik.

Uchwała Rady Gminy w dniu 16 października 2003 roku gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II. Od roku 2004 funkcjonuje 12 oddziałów, do których corocznie uczęszcza ponad 300 uczniów.

Uczniowie Gimnazjum odnoszą sukcesy zarówno naukowe jak i sportowe. Tenisiści stołowi i zapaśnicy działający w strukturach LUKS od lat zdobywają medale na mistrzostwach województwa zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Sukcesy odnoszą również lekkoatleci oraz piłkarze zajmując wysokie miejsca w zawodach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. (zobacz: sport szkolny)

Szkoła prowadzi działalność proekologiczną, przejawiająca się w organizowaniu olimpiad wiedzy o zdrowiu, ustanowieniu pomników przyrody, wytyczeniu ścieżki edukacyjnej “U źródeł Wyżnicy”, realizacji programu “Trzymaj formę”.