Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


1. Klauzula informacyjna dotycząca przetworzenia danych osobowych

Pobierz plik: pobierz.pdf

2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Magdalena Lenart

Z inspektorem danych osobowych można sie skontaktować przez:

email: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl

pisemnie na adres: ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych –
  dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
1 2
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru, 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Wójtem Gminy Kraśnik można się skontaktować na adres: ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Wójt Gminy Kraśnik wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez ochronadanychosobowych@gminakrasnik.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
– wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
-unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
– zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
– zmiany danych zawartych w dowodzie,
– upływu terminu ważności dowodu,
– utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
– uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.
ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
– organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
– ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Pobierz plik : pobierz.pdf

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych –
  ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
1 2
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorami są:
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków
określonych w ustawie.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych
zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem
jest odpowiednio: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta
DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez ochronadanychosobowych@gminakrasnik.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE
PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
– zarejestrowania w związku z:
– nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
– zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
– zmianą obywatelstwa,
– wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
– zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
– rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
– zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
– zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
– uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych
zgromadzonych w rejestrze PESEL
– usunięcia niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY
DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia,
– małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także
– wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
– organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
– organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
– wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
– wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian
w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Pobierz plik: pobierz.pdf

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych –
  zmiana imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
1 2
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:
-Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
-Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku można się skontaktować na adres: ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez chronadanychosobowych@gminakrasnik.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
– sporządzenia aktu urodzenia dziecka
– sporządzenia aktu małżeństwa
– sporządzenia aktu zgonu
– przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
– przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwaprzyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy
sporządzaniu aktu urodzenia
– przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków
będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich
wspólne dziecko
– przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
– wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
– wydania odpisu aktu stanu cywilnego
– wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
– wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu
cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu
cywilnego
– sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
– realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na
podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych
dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
– realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed
upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i
opiekuńczy
– realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
– realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
– dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub
zamieszczenia przypisku przy akcie
– wydania dokumentów z akt zbiorowych
– zameldowania
– nadania numeru PESEL.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w
rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i
nazwiska.
ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego
wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o
aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w
rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do
państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik
urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest
prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez
następujące organy:
-kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i
zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
-kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub
nazwiska.
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Pobierz plik: pobierz.pdf

6. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Pobierz plik: pobierz.pdf

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pochodzących z urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu

Pobierz plik: pobierz.pdf