Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Kraśnik na lata 2016-2019