Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka mieniem komunalnym

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka mieniem komunalnym


 

GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od kwietnia 2023 roku

Informacja o ilości bioodpadów w kompostowniku – 2023

Harmonogram wywozu odpadów 01.01.2024-31.03.2024

Harmonogram wywozu odpadów 01.04.2024-31.12.2024

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Kraśnik

Regulamin PSZOK dla nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik

 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków

 

USUWANIE AZBESTU

Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku”

Regulamin pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej

Załącznik Nr 4 do Regulaminu – Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie dot. demontażu

Załącznik Nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie beneficjentów działania A1.4.1 – dot. wsparcia z ARiMR

 

WYCINKA DRZEW

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI PSA/KOTA

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota

 

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa/psów* rasy uznawanej za agresywną

 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

 

CEEB – CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokalne mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne