Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka mieniem komunalnym

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka mieniem komunalnym


 

GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od kwietnia 2023 roku

Informacja o ilości bioodpadów w kompostowniku – 2023

Harmonogram wywozu odpadów 01.01.2024-31.03.2024

Harmonogram wywozu odpadów – od kwietnia 2023 roku

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Kraśnik

Regulamin PSZOK dla nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik

 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków

 

USUWANIE AZBESTU

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia “Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku”

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 1 lutego 2023 roku – Regulamin pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku

  1. Wniosek o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2023 roku
  2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej
  4. Zgoda współwłaściciela nieruchomości
  5. Oświadczenie dot. demontażu

WYCINKA DRZEW

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa/psów* rasy uznawanej za agresywną

 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

 

CEEB – CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokalne mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne