Przynależności administracyjne

Przynależności administracyjne


W momencie kształtowania się państwowości polskiej w II połowie X w. obszar gminy Kraśnik podobnie jak zachodnia część Lubelszczyzny zamieszkiwany był przez Lędzian i do połowy XII w. wchodził w skład tzw. “prowincji” sandomierskiej.

W 1234r. po raz pierwszy wzmiankowana jest kasztelania lubelska, określana później mianem “terra”. Od początku XIII w. do 2 połowie XIV w. Kraśnik wraz z okolicznymi ziemiami w podziale administracyjnym należy do Ziemi Sandomierskiej, kasztelanii zawichoskiej.

W 1471r. za panowania Kazimierza Jagiellończyka zostało utworzone województwo lubelskie, m.in. z części woj. sandomierskiego. Województwo lubelskie składało się z powiatów: lubelskiego i urzędowskiego – do którego należała gmina Kraśnik. Pozostawała w nim do 1795 roku.

W wyniku III rozbioru cała Lubelszczyzna została zajęta przez Austrię i określona mianem Galicji Zachodniej z gubernium wyznaczonym w Krakowie. Ziemia Kraśnicka weszła w skład dystryktu urzędowskiego. W 1803 r. włączona została w skład cyrkułu (obwodu) lubelskiego.

W 1809r. województwo lubelskie – przemianowane na departament – weszło w skład Księstwa Warszawskiego. Departament, na czele którego stał prefekt dzielił się na 10 powiatów, w tym m. in. powiat kraśnicki – utworzony 17.IV.1810 roku. Należy dodać, że podział administracyjny Księstwa Warszawskiego był podziałem zupełnie nowym, nie nawiązującym do tradycyjnego podziału administracyjnego dawnej Polski.

W 1816 r. powołano nowe województwa i obwody, które składały się z dwóch lub trzech dawnych powiatów. Tereny gminy Kraśnik weszły w skład obwodu zamojskiego z siedzibą w Janowie Lubelskim. W marcu 1837 r. przynależą do nowo utworzonej Guberni Lubelskiej – obwód zamojski. W 1842r. ponownie zamieniono obwody na powiaty. Powstał wówczas powiat zamojski, w którego skład wszedł dawny powiat kraśnicki. Od 1844r. w nowym podziale administracyjnym Królestwa, dokonanym przez władze carskie tereny naszej gminy pozostają nadal w powiecie zamojskim z siedzibą w Janowie Lubelskiem.

W wyniku reformy administracyjnej 1866r. tereny wchodzą w skład nowo powstałego powiatu janowskiego guberni lubelskiej.

W 1867r. parafia Kraśnik – obsługująca również tereny sąsiadujące – przechodzi z dekanatu urzędowskiego do utworzonego dekanatu janowskiego.

Po I wojnie światowej nadal pozostał powiat janowski. 30.IX.1942r. decyzją Gubernatora Dystryktu Lubelskiego przeniesiono siedzibę starostwa powiatowego z Janowa Lubelskiego do Kraśnika. W 1944r. powstał powiat kraśnicki z siedzibą w Kraśniku, w skład którego wchodziło 15 gmin wiejskich, w tym osady o charakterze miejskim i dwa miasta. Zlikwidowany został w 1975r.