PCPR

PCPR


PCPR jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom „w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” .

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego, jeżeli powodem oczekiwania pomocy jest:

● sieroctwo,

● niepełnosprawność,

● przemoc w rodzinie,

● bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

● brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
   opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;

● zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;

● udzielenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

● uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności;

Czytaj na stronie – http://www.pcpr.krasnik.pl/