Rolnictwo

Rolnictwo

     Gmina ma charakter rolniczy. Główną jej funkcją jest i  będzie w przyszłości  produkcja płodów rolnicza. Położenie  gminy wokół miasta determinuje również rozwój budownictwa, głównie mieszkaniowego oraz zaplecza gospodarczego.  Rolnictwu sprzyja tu klimat oraz dobre gleby. W gospodarstwach indywidualnych uprawia się głównie pszenicę, rzepak, jęczmień, ostatnio rośnie zainteresowanie uprawą kukurydzy.  Ważną rolę odgrywa warzywnictwo i sadownictwo – szczególnie uprawy malin i porzeczek.

     W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku znaczącą rolę odgrywała również hodowla zwierząt.  Obecnie zwierzęta utrzymywane są w kilku gospodarstwach na terenie gminy. W latach siedemdziesiątych- osiemdziesiątych poprzedniego wieku na terenie gminy funkcjonowało około 2400 gospodarstw rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosiła  niewiele ponad 3 ha. Obecnie aktywnych rolników jest około 50. Posiadają oni gospodarstwa o areale od 10 do ponad 100 ha, gruntów własnych i dzierżawionych.  W strukturze użytkowania ziemi w gminie Kraśnik przeważają grunty orne, zajmujące prawie 54% powierzchni gminy. Na tle województwa lubelskiego gmina wyróżnia się niższym niż średnia udziałem użytków rolnych (o 8%) i bardzo małym udziałem łąk i pastwisk. W gminie łąki stanowią pięciokrotnie mniejszy odsetek gruntów niż w województwie , a pastwiska trzykrotnie. W strukturze użytkowania ziemi dużą powierzchnię zajmują lasy.  Pod względem lesistości gmina zajmuje 5 miejsce w województwie, po gminach: Janowiec, Lubartów, Żyrzyn, Puławy.  

     Gmina Kraśnik zachowała charakter rolniczy. Rolnictwu sprzyjają warunki naturalne: klimat odznaczający się wysokimi średnimi wartościami temperatury powietrza, niezbyt dużymi amplitudami, długim okresem wegetacji i okresem przymrozków, a także dobre gleby lessowe i rędziny.    W strukturze zasiewów dominują zboża (60 %). Największą powierzchnię zajmuje uprawa pszenicy  około 1700 ha, jęczmienia 400 ha– w roku 2021 . Uprawy rzepaku zajmują obszar około 850 ha, kukurydzy- 300 ha.   Kosztem upraw tradycyjnych w ostatnich latach dużą powierzchnię zajęły plantacje krzewów owocowych (porzeczek i malin- łącznie około 320 ha) Niezbyt dużą rolę odgrywa sadownictwo- ok. 40 ha, natomiast rzadko spotykaną uprawą jest chmiel ( Suchynia)-10 ha. Ze względu na dużą lesistość ważną dziedziną gospodarki jest również leśnictwo. Lasy państwowe należą do Nadleśnictwa Kraśnik. Większość lasów stanowią lasy gospodarcze, gdzie pozyskuje się duże ilości tarcicy, po wycince drzew prowadzone są nowe nasadzenia, głównie drzew iglastych.