Opłaty, czynsze, podatki

Opłaty, czynsze, podatki


Godziny pracy urzędu – dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

kasa czynna w godzinach od 8.00 do 14.00

Nasz Bank:      Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Konto urzędu:  04 8717 0009 2001 0000 8844 0001

Przy płatnościach z zagranicy:

Konto urzędu:  PL 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001

Bank pośredniczący BPS O/R Lublin

SWIFT POLU PL PR

NIP: 715-10-26-975

REGON: 0543410

OPŁATY SKARBOWE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)

w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego

 – odpis skrócony aktu s.c.22 zł
 – odpis zupełny aktu s.c.33 zł
 – wielojęzyczny odpis aktu s.c.22 zł
 – zaświadczenie o braku aktu lub księgi s.c.24 zł
– zaświadczenie o dokonanym w akcie przypisku   lub jego braku24 zł
 – inne zaświadczenia26 zł
– decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do   polskich ksiąg s.c. (umiejscowienie aktu)50 zł
 – decyzja o sprostowaniu aktu39 zł
 – decyzja o uzupełnieniu aktu39 zł
– decyzja o zarejestrowaniu zdarzenia niezarejestro-   wanego w zagranicznych księgach s.c.39 zł
 – decyzja o odtworzeniu treści aktu39 zł
 – zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia    małżeństwa za granicą38 zł
 – sporządzenie aktu małżeństwa84 zł
 – decyzja o skróceniu terminu ślubu39 zł
 – przyjęcie do protokołu oświadczenia rodziców    o zmianie imienia (imion dziecka)11 zł
 – przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwie-    dzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed    zawarciem małżeństwa11 zł
 – wpisanie do aktu urodzenia wzmianki o zawarciu    małżeństwa przez rodziców dziecka11 zł
 – wpisanie w akcie urodzenia osoby pełnoletniej    wzmianki o zmianie nazwiska lub imienia (imion)    rodziców na podstawie decyzji administracyjnej11 zł
 – wpisanie na wniosek strony innych wzmianek    w aktach stanu cywilnego, w tym wzmianki o rozwo-    dzie na podstawie rozporządzenia Rady Unii Euro-    pejskiej, dotyczącego m. in. uznawania orzeczeń    w sprawach małżeńskich, tzw.”Bruksela IIa”11 zł
 – decyzja o zmianie imienia (imion) nazwiska37 zł
 – złożenie pełnomocnictwa17 zł

w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych

– poświadczenie zameldowania17 zł
– zaświadczenie z akt dowodów osobistych17 zł
– decyzja o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy10 zł
– decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego10 zł
– decyzja o anulowaniu czynności materialno-technicz-   nej zameldowania/wymeldowania10 zł

w sprawach wymiaru podatku

– zaświadczenie o przychodowości17 zł
– zaświadczenie o stanie posiadania17 zł
– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub   stwierdzające stan zaległości (od każdego   egzemplarza)21 zł

OPŁATY SZCZEGÓLNE

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH                        – 31.00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

(Dz. U. Nr 207 poz. 1298);