Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę


INFORMACJA PUBLICZNA

 • UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW Z OBRAD SESJI / POSIEDZEŃ KOMISJI

SPRAWY PRACOWNICZE

 • Wydanie świadectwa pracy

REJESTR WYBORCÓW:

 • Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców

SPRAWY WOJSKOWE

 • Rejestracja przedpoborowych
 • Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

FINANSE I PODATKI

 • Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych
 • Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych
 • Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
 • Podatek rolny od osób prawnych
 • Podatek leśny od osób prawnych
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów
 • Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna
 • Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty
 • Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych
  

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

OŚWIATA

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM

• Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

• Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

• Informacja w sprawie warunków uzyskania zezwolenia na utrzymywanie i prowadzenie hodowli psa rasy uznanej za agresywną.

BUDOWNICTWO

• Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

• Wydanie decyzji środowiskowej

• Wydanie decyzji / postanowienia na podział nieruchomości

• Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

• Wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości

• Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

• Wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego

• Wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych

• Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

• Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

• Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej