Walory klimatu

Walory klimatu


Obszar Gminy Kraśnik, podobnie jak znaczna cześć Wyżyny Lubelskiej, należy do Dzielnicy Lubelsko – Chełmskiej, która odznacza się najwyższymi wartościami usłonecznienia względnego w okresie letnim, znacznymi sumami opadów atmosferycznych i najwyższą liczbą dni z gradem.
Największy wpływ na kształtowanie się klimatu Gminy Kraśnik ma powietrze polarno-morskie.

 Średnia roczna temperatura na poziomie rzeczywistym wynosi 7,7°C, a w okresie wegetacyjnym ponad 13,6°C i należy do najwyższych w województwie.
 Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (-2,7°C), najcieplejszym lipiec (18,7°C), a amplituda temperatur rocznych wynosi 23,8°C. Atlantyckie masy powietrza wpływają na niewielką zmienność temperatur z dnia na dzień, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia bioklimatologii.

 Na omawianym obszarze przeważają wiatry sektora zachodniego. W styczniu ich prędkość przekracza 5 m/s i jest wyraźnie wyższa niż w zachodniej części województwa.

Opady w ciągu roku rozłożone są nierównomiernie. Z rocznej sumy opadu 500 mm na lato przypada 340 mm, a na zimę 160 mm. Latem cześć opadu stanowi grad, bowiem opisywany teren leży w zasięgu szlaków gradowych. Zdarza się tu 5 do 10 dni z gradem. 
 Duże wartości usłonecznienia powodują zwiększone parowanie i dość duże wartości niedoboru wilgotności.
 Różnorodność form rzeźby i pokrycia terenu w istotny sposób zmienia warunki klimatyczne Gminy Kraśnik. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się tu miejsca o bardzo różnych warunkach klimatycznych. Najkorzystniejszymi cechami wyróżniają się zbocza o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Najbardziej niekorzystne są zbocza o ekspozycji północnej, a zwłaszcza wąwozy i dolina Wyżnicy.
Są to obszary o znacznie gorszych warunkach insolacyjnych i termiczno-wilgotnościowych, dużych amplitudach temperatury dobowych i rocznych, narażone na spływy i stagnacje zimnego powietrza. Występują tu często inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne.
(Opracowanie własne na podstawie: „Inwentaryzacja Środowiska Przyrodniczego w Gminie Kraśnik, Lublin 1994″).

HYDROLOGIA

Wody powierzchniowe

Obszar Gminy Kraśnik charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem form występowania wód powierzchniowych. Gęstość sieci wodnej obszaru gminy należy do najmniejszych w Polsce.
Głównym ciekiem Gminy Kraśnik jest Wyżnica, prawy dopływ Wisły. Źródła rzeki znajdują się w miejscowości Słodków Trzeci, leżącej 9 km na południowy-wschód od Kraśnika. Wyżnica charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Maksymalne odpływy przypadają na kwiecień. Od kwietnia ilość płynącej wody zmniejsza się do rocznego minimum przypadającego na wrzesień. W październiku występuje drugie maksimum odpływu, którego występowanie wiąże się z zasilaniem opadowym i zmniejszonym parowaniem. Zwiększone przepływy w lutym spowodowane są roztopami, dzięki którym ilość odpływającej wody wzrasta. Zasilanie podziemne Wyżnicy wynosi 85% całkowitej objętości odpływu.
Wody powierzchniowe stojące zajmują na terenie gminy niewielka powierzchnie. Są to stawy rybne położone w dolinie Wyżnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki w postaci zespołu pięciu małych stawów rybnych zlokalizowanych w miejscowości Pasieka i w Stróży-Kolonii – kompleks stawów o powierzchni ok. 10,90 ha oraz stawy w Suchyni. Opisywane stawy zasilane są w wodę najczęściej bezpośrednio ze źródeł. 

Źródła

Cześć wód z zasobów podziemnych dostaje się do rzeki przez źródła. 

Na obszarze gminy występują dwa obszary źródliskowe:
1) źródła w Słodkowie Trzecim wys. 224 m. n.p.m.
2) źródła w Pasiece na wys. 205 m. n.p.m. 

Najważniejszym parametrem charakteryzującym źródła jest ich wydajność.

Wydajność źródeł znajdujących się na terenie Gminy Kraśnik. 

Numer źródła Miejscowość Wydajność źródła w l/s
1 Słodków Trzeci 4,70
2 Słodków Trzeci 0,25
3 Słodków Trzeci 20,10
4 Słodków Trzeci 0,01
5 Słodków Drugi 0,00
6 Słodków Drugi 0,10
7 Stróża-Kolonia 0,40
8 Słodków Drugi 0,55
9 Stróża 10,00
10 Słodków Drugi 0,00
11 Słodków Pierwszy 0,01
12 Pasieka 0,01
13 Pasieka 4,0
14 Pasieka 0,05
15 Pasieka-Kolonia 0,5
16 Pasieka 2,0

Najwięcej jest źródeł małych, gdyż większość spośród nich ma wydajność mniejsza od l l/s. Tylko dwa źródła mają wydajność powyżej l0 l/s.

W Gminie Kraśnik występują przeważnie źródła położone w pobliżu den dolinnych. Są to źródła podzboczowe, szczelinowe lub szczelinowo-warstwowe, często występujące zespołowo, niekiedy tworzące długie linie wypływu. Źródła wypływające u podstawy krawędzi doliny maja charakter grawitacyjny.

Wypływy w Słodkowie Trzecim i Stróży tworzą duży zespół źródeł dający początek Wyżnicy. W okolicy miejscowości Pasieka znajduje się 6 źródeł, z których większość charakteryzuje się niewielką wydajnością. Największe źródło tego zespołu dające odpływ 4 l/s i zasila staw hodowlany.

(Opracowanie własne na podstawie:„Inwentaryzacja Środowiska Przyrodniczego w Gminie Kraśnik, Lublin 1994″).