INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ

herb kraśnik

Tytuł projektu: „INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ”

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 48 800 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

                          Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

                          Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Termin realizacji: maj 2010 – październik 2010r.

Cele projektu:

Cel ogólny: zwiększenie integracji w środowisku lokalnym w grupie 20K i 10M do końca 2010 roku poprzez edukację w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:
– zwiększenie dostępu do informacji społeczności lokalnej,
– podniesienie wiedzy z zakresu teleinformatycznych u 20K i 10M do 30.09.2010 roku,
– podniesienie motywacji do podejmowania aktywności społecznej,
– podniesienie samooceny mieszkańców.

Szkolenie z obsługi komputera (40 godz.)

Szkolenie będzie obejmowało:
– obsługa pakietu MS Office
– obsługa poczty elektronicznej,
– korzystanie z Internetu,
– obsługa sprzętu biurowego,
– tworzenie prezentacji komputerowych,
– korzystanie z komunikatorów,
– zgrywanie zdjęć.

Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:
– materiały szkoleniowe ( min. 3 podręczniki do obsługi komputera, pendrive )
– materiały promocyjne,
– wyżywienie podczas szkolenia (serwis kawowy)
– zaświadczenie o ukończeniu kursu

Projekt skierowany jest do 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik
– osoby długotrwale bezrobotne mieszkające na terenie Gminy Kraśnik, rolnicy, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenie i uczestniczyć w integracji środowiska

Może Ci się również spodoba