Informacja w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kraśnik, że
w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku
w związku z tym
w 2023 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników kadencji
2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kraśniku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693) Rada Gminy Kraśnik przygotuje i przeprowadzi wybory ławników na kadencję 2024-2027. Wybory ławników odbędą się do końca października 2023 roku, natomiast zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku (piątek).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.
 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:

 1. Prezesi sądów;
 2. Stowarzyszenia;
 3. Organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. Grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz ze wzorami dokumentów można pobrać ze strony interentowej Urzędu Gminy Kraśnik www.gminakrasnik.pl oraz ze strony interentowej ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl . Wzory dokumentów można także otrzymać w Urzędzie Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24; 23-200 Kraśnik w godz. od 7:30 do 15:30. Informacji z wyborem ławników udziela się pod tel. nr 81 826 41 61.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na ławnika wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Kraśnik  przy ul. Kościuszki 24; 23-200 Kraśnik w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Dokumenty do pobrania:

1) karta zgłoszenia kandydata na ławnika:

2) zgłoszenie kandydata na ławnika z wykazem podpisów;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217 ze zm.);

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

Informacja ogólna – Wybory ławników kadencji 2024- 2027

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika – przestępstwa

Oświadczenie kandydata na ławnika władza rodzicielska

Wzór listy osób popierających

Może Ci się również spodoba