Kategoria: Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kraśnik