Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi

herb kraśnik

Wójt Gminy Kraśnik ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Zarządzenie Nr 10/2018

Wójta Gminy Kraśnik

z dnia 30 stycznia 2018 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/73/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 692) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Ankieta stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców będącej przedmiotem konsultacji.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 30 stycznia 2018 roku do 16 lutego 2018 roku.

§ 4

Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są mieszkańcy Gminy Kraśnik zainteresowani zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

§ 5

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kraśnik, stronie internetowej Gminy Kraśnik oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik.

§ 6

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety o której mowa w § 1.
  2. Wypełnione ankiety winny być wnoszone na piśmie do Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24; 23-200 Kraśnik lub przekazane pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminakrasnik.pl w terminie określonym w § 3 zarządzenia.
  3. Opinie mieszkańców wyrażone w formie ankiet zostaną wykorzystane do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

pliki do pobrania :

1. Ankieta pobierz.pdf

2. Ankieta pobierz.doc

Może Ci się również spodoba