INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 30.06.2014 r.

I N F O R M A C J A

Informuję, że dnia 8 lipcaa 2014 r. (wtorek) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzędu gminy w Krasniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XLIII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.

7.Podjęcie uchwał w sprawach.

a) zmiany uchwały budżetowej,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) przystapienia Gminy Krasnik jako Lidera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej,

d) przyjęcia zamiany Statutu Związku Międzygminnego ,,Strfa Usług Komunalnych” w Krasniku,

e) Zmiany regulaminu dostargenia wody i odprowadzania ścieków przez Krasnickie Przedsiebiorstwo Wodociącgów i kanalizacji Sp. z o.o.,

8. Informacja o działalności Gminnego Osrodka Opieki Społecznej w Kraśniku.

9. Informacja z działalności klubów sportowych i organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gminy Kraśnik.

10. Informacja o działalności oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślini i Nasiennictwa w Kraśniku.

11. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

12. Informacja o działlności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kraśniku.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                 Andrzej  Hanaj

 

 

XXXVIII sesja Rady Gminy Kraśnik z dnia 7 lutego 2014 r.

XXXIX sesja Rady Gmin y Krasnik z dnia 28 marca 2014 r.

XL sesja Rady Gminy Krasnik z dnia 25 kwietnia 2014 r.

XLI sesja Rady Gminy Krasnik z dnia 15 maja 2014 r.

XLII sesja Rady Gminy Krasnik z dnia 30 maja 2014 r.

XLIII sesja Rady Gminy Krasnik z dnia 8 lipca 2014 r.

Może Ci się również spodoba