Komunikat – monitoring terenu gminy

 

Informuje się, że na terenie Gminy Kraśnik, w miejscach, w których popełniane są czyny zabronione polegające na zanieczyszczaniu terenów Gminy Kraśnik, zainstalowano urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu. Dzięki tym urządzeniom możliwe będzie ustalenie osób odpowiedzialnych za zaśmiecanie środowiska naturalnego odpadami

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych pochodzących z urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.
Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z – urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu, jest Gmina Kraśnik reprezentowana przez Wójta, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik ( tel. kont. 81/8843427, adres email: sekretariat@gminakrasnik.pl– dalej „Administrator”.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.plbądź pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.
 • Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, unormowanego w 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  art. 3 ust 1 i ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz innych przepisach prawa.
 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane z Policji, a także innym uprawnionym organom i służbom.
 • Nagrania obrazu (zdjęcia) zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Osoba, której dane dotyczą niezobowiązana do ich podania. Nie jest wymagana zgoda tej osoby na przetwarzanie dotyczących Jej danych.
 • W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Może Ci się również spodoba