Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2020 roku”.

herb kraśnik

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2020 roku.

 

     Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2020 roku” oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału
w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

     Uwagi i opinie należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13,
w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 17.02.2020 r., lub przesłać
na podane niżej adresy:

1) adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

2) numer faksu: 81 884 37 87,

3) adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik,

4) uwagi i opinie z datą wpływu po 17 lutego 2020 roku nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                    Wójt Gminy Kraśnik

                                                                                     Mirosław Chapski

                                                                                              (-)

 

 

Załączniki:


– Zarządzenie13/2020 Wójta Gminy Krasnik z dnia 24 stycznia 2020 roku

 

– Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2020 roku.

 

 

Może Ci się również spodoba