„Dobry start” w Gminie Kraśnik

herb kraśnik

Od 1 lipca 2018r. można składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko- bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.u.poz.1061) , od 1 lipca 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny- empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stworzone są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+)

         Od 1 sierpnia 2018r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Kraśnik ul. Kościuszki 24. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenie
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

UWAGA Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu w sierpniu, pieniądze będą wypłacane najpóźniej do końca września.

         Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie będzie podlegać też egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Może Ci się również spodoba