Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

herb kraśnik

Wójt Gminy Kraśnik ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Zarządzenie Nr 19/2018

Wójta Gminy Kraśnik

z dnia 27 lutego 2018 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/73/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 692) zarządzam co następuje:

§ 1

Ulega zmianie §3 Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3., który otrzymuje brzmienie:

 

“Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 30 stycznia 2018 roku do 5 marca 2018 roku”


§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

pliki do pobrania :

1. Ankieta pobierz.pdf

2. Ankieta pobierz.doc

Może Ci się również spodoba