DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3000 zł można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kraśniku.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę ePUAP (należy mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany, można też zalogować się przy pomocy swojego banku) kierując wniosek na Urząd Gminy Kraśnik
  • korespondencyjnie – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy jest wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

 

Pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Może Ci się również spodoba