Z początkiem marca wchodzą w życie zmiany dotyczące aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz systemu PESEL

herb kraśnik

        Z początkiem marca w Polsce wchodzą w życie zmiany, dotyczące aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz systemu PESEL. Mają one związek z wprowadzeniem Systemu Rejestrów Państwowych, czyli centralnej bazy danych, która w założeniach ma ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji. Sporo zmian zajdzie w kwestii załatwiania spraw, dotyczących dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Do wniosku należy załączyć 1 fotografię (spełniającą kryteria fotografii paszportowej) w tym wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek (dotychczas obowiązywały 2 fotografie wykonane specjalnie do dowodu osobistego).

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Nie będzie obowiązku dołączania do wniosków odpisów aktów stanu cywilnego.

Osoby, które skończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego na 30 dni przed datą urodzin, a nie jak dotychczas miało to miejsce po ukończeniu 18 roku życia.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

W nowym dowodzie osobistym nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza dowodu.

 

Do najważniejszych zmian, dotyczących spraw związanych z meldunkami należą natomiast:

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy nadal będzie można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika tylko w organie gminy, na terenie której zamieszkaliśmy. Przy zameldowaniu osób małoletnich nie będzie już obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia.

Wymeldowania będzie można dokonać w organie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Istnieje też możliwość wymeldowania w organie właściwym przy dokonywaniu nowego zameldowania. Pojawi się również możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.

Zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice kraju można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

 

Najważniejsze zmiany dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego

1 marca 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa: Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadza zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Jednak początki mogą być trudne. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych systemem informatycznym.

Ustawa wprowadza kilka zmian. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego zostanie odmiejscowionie, co oznacza, że pobrać je będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Przy rejestracji nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL. W kwestii nadawania imion dzieciom, to tak jak obecnie można będzie wybierać dwa, nie można będzie rejestrować zdrobnień, za to dopuszczalne będą imiona obco brzmiące.

Śluby nadal będą udzielane w urzędach stanu cywilnego, a w określonych sytuacjach, także poza urzędem. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Z dniem 1 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wchodzi w życie nowy wzór formularza karty zgonu. – Apelujemy do pracowników szpitali, bądź innych placówek służby zdrowia, którzy będą wystawiać takie dokumenty, by stosowali nowe formularze, w przeciwnym razie osoby, które przyjdą do urzędu po 1 marca ze starymi kartami zgonu nie będą mogły zgłosić zgonu i sporządzić aktu zgonu. To samo dotyczy sporządzania aktu urodzenia i nowych wzorów kart urodzenia dziecka i kart martwego urodzenia dziecka

Niestety wydłuży się czas załatwiania spraw w urzędzie. Odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia nie będą wydawane tak, jak teraz – bezpośrednio przy załatwianiu sprawy, ale w terminie siedmiu, a nawet do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 

Może Ci się również spodoba