Informacja dla właścicieli psów.

herb kraśnik

   Przypominamy o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, które jest szczepieniem obowiązkowym. Na podstawie art. 56, ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342 ze zm.), psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarach całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, ponadto szczepienia muszą być powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia. Dowodem przeprowadzenia szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust 1a w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

    W związku z powyższym apelujemy o wykonywanie corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie dzięki czemu ochronimy siebie oraz swoich bliskich.

    W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominamy również o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik. Właściciele i opiekunowie psów mają obowiązek sprawować opiekę nad psami w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa wyłącznie na smyczy, a zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia lub wypuszcza psa luzem w lesie zgodnie z art. 77 i 166 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny.

    Ponadto kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.

Może Ci się również spodoba