Informacja KRUS

herb kraśnik

       Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym. Prawo do finansowania ww. składki ma tylko jedno z rodziców lub prawnych opiekunów po złożeniu wniosku z załączonym skróconym aktem urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane od dnia złożenia wniosku na okres:

        do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia,

        do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowiącej 10% emerytury podstawowej (na dzień dzisiejszy 83 zł/1 miesiąc, co w wymiarze kwartalnym daje nam 249 zł).

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

                                                                                                                          Dariusz Wcisło

Może Ci się również spodoba