Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

• Wypis i wyrys z rejestru gruntów
• Projekt techniczny umieszczenia w pasie drogowym urządzenia

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia (pobierz druk )    

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami/

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni, w skomplikowanych sprawach do 3 m-cy

Forma płatności:

• w kasie urzędu

• przelewem na konto urzędu

Wysokość opłaty skarbowej:

10 zł

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Odbiór dokumentów: 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba