Wpisanie treści odpisu aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia krajowej księgi stanu cywilnego

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wpisanie treści odpisu do bieżących ksiąg s.c.
• Odpis aktu wydany z zaginionej lub zniszczonej księgi s.c.
• Dowód tożsamości (do wglądu).
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wpisanie treści odpisu (pobierz wniosek Wpisanie treści odpisu aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia krajowej księgi stanu cywilnego)

Podstawa Prawna:

Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów i powiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 39,00 zł za decyzję
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

• Składany odpis musi być oryginalnym dokumentem wydanym przez urząd stanu cywilnego, który przechowywał zaginioną (zniszczoną) księgę stanu cywilnego;
• Decyzję o wpisaniu treści odpisu wydaje Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, natomiast treść odpisu aktu wpisuje się do ksiąg s.c. urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze;

• Jeżeli nie zachował się oryginalny dokument z zaginionej lub zniszczonej w całości lub części księgi s.c. odtwarza się treść aktu (patrz – odtworzenie aktu)
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Kierownika USC Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba