Władze gminne

herb kraśnik

Wójt Gminy – Mirosław Chapski
tel.: 81 884 34 27
email: m.chapski@gminakrasnik.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Przyjmowanie mieszkańców w sprawach indywidualnych

odbywa się w godzinach pracy Urzędu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków

odbywa się we wtorki w godz. 800-1000 i 1400-1600.

Wcześniejsze umawianie spotkań z Wójtem

w sekretariacie Urzędu nr tel. (81)8843427

Zakres zadań:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

 • nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Gminy;

 • realizowanie zadań określonych w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;

 • koordynowanie, przygotowanie i realizacja wieloletnich planów i programów rozwoju Gminy;

 • zapewnienie przygotowania projektów i realizacja uchwał Rady Gminy;

 • nadzorowanie organizacji pracy Urzędu gminy;

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu;

Więcej o kompetencjach Wójta Gminy w Statucie Gminy Kraśnik i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

 

 


 

 

Sekretarz Gminy – Beata Kuśmierczyk-Kufel
tel.:81 884 34 27; 81 826 41 61 
email: b.kufel@gminakrasnik.pl

Zakres zadań:

 • nadzorowanie organizacji i realizacje zadań Urzędu oraz obsługi jednostek pomocniczych Gminy (Rady Sołeckie);

 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał na sesje Rady Gminy;

 • koordynowanie i organizacja prac związanych z wyborami;

 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

 • administrator danych osobowych;

Więcej o kompetencjach Sekretarza Gminy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

 

 


 

 

Skarbnik Gminy – Marzena Rozmus
tel.: 81 884 34 27; 81 826 41 63 
email: m.rozmus@gminakrasnik.pl

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy;

 • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;

 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;

 • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

 • udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;

 • nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;

 • Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

Więcej o kompetencjach Skarbnika Gminy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

Może Ci się również spodoba