Informacja nt. debaty nad Raportem o stanie Gminy Kraśnik za 2020 rok

herb kraśnik

Wójt zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy  głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy Kraśnik, który chciałby zabrać głos
w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców naszej gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W roku bieżącym zgłoszenia proszę składać do 24 czerwca 2021r.

Sesja na której odbędzie się debata wyznaczona jest na 25 czerwca 2021r.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Raport o stanie Gminy Kraśnik za 2020 rok pobierz.pdf
  2. Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Kraśnik za 2020 rok mieszkańca gminy pobierz.pdf

 

 

 

Kraśnik, dnia 28.05.2021r.  

Może Ci się również spodoba