WYCINKA DRZEW – WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH!

herb kraśnik

          Z końcem sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają istotne zmiany w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym właśnie dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Ważne jest, że nastąpiło odejście od obowiązującego dotychczas kryterium wieku drzew (powyżej 10 lat), obligującego do uzyskania zezwolenia na ich usunięcie!!!

Teraz uzyskania zezwolenia nie wymaga m.in. usunięcie:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)   25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią tzw. złom lub wywrot.

Co to jest:

WYWROT – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

ZŁOM – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 120 ust. 2f.

Pozostałe drzewa i krzewy wymagają uzyskania decyzji na wycinkę.

Ponadto co ważne, zamiast dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której rosną drzewa/ krzewy przeznaczone do usunięcia, obecnie wystarczy złożenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Drzewa i krzewy można usunąć tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia tj. gdy inwestor uzyska pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Bardzo istotne są obecnie przyjęte “Zasady cięcia drzew”.

Bez zezwolenia wolno obciąć co najwyżej 30% korony, chyba że drzewo wymaga specjalistycznych zabiegów. Takie zabiegi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia cięcia. Dokumentację przechowuje
się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a powyżej 50 % – zniszczenie drzewa.

Może Ci się również spodoba