OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik”

herb kraśnik

      Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) informuję, że Gmina Kraśnik przystąpiła do opracowania projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik”.

 

Do pobrania:

→ Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik” *pobierz.pdf

→ Obwieszczenie *pobierz.pdf

→ Formularz-konsultacje społeczne *pobierz.pdf

→ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik *pobierz.pdf

→ Analiza uwarunkowań środowiskowych dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik”. *pobierz.pdf

 

-Wójt Gminy-

 

Może Ci się również spodoba