OGŁOSZENIE

herb kraśnik

Gmina Kraśnik ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drzew ,,na pniu”
wraz z ich wycinką, rosnących na terenie Gminy Kraśnik.
1. Dane zamawiającego:
    Gmina Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, NIP: 715 177 80 14,
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drzew ,,na pniu” wraz z ich wycinką, rosnących na terenie Gminy Kraśnik, w miejscowościach:
1) Suchynia – działka 210/3, wycinka: 10 szt. drzew: 4 szt. drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 88, 53, 79, 78 cm oraz 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 71, 48, 78, 223, 102, 107 cm.
2) Karpiówka – działka 254/4, wycinka 9 szt. drzew: 8 szt. drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 65, 67, 65, 60, 63, 62, 66, 56 cm oraz 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 199 cm.
2.2 Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium:
najwyższa zaoferowana cena brutto za 1m3 pozyskanego drewna.
2.3 Pomiar pozyskanego drewna wykonany będzie po ścięciu drzew. Opomiarowaniu nie podlega drewno poniżej 15 cm średnicy.
2.4 W cenie wykupu drewna zawiera się koszt wycinki drzewa, koszt odbioru
i transportu oraz uprzątnięcie terenu po wycince.
2.5 Kupujący ma obowiązek uprzątnięcia terenu wycinki z gałęzi oraz oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa drogowego.
2.6 Za wynikłe szkody podczas realizacji przedmiotowego zadania odpowiedzialność ponosi wykonawca.
3. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 884 35 84.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego –sekretariat Urzędu Gminy,
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, pok. 14, w terminie do dnia 31.08.2018 r., do godz. 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Sprzedaż drzew – nie otwierać przed dniem 31.08.2018 r., do godz. 1400″.

 

Wójt Gminy Kraśnik

 

Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba