XXXIX SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 20.03.2014 r.

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 1030 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku,
d) wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
e) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub tworzeniem nowych miejsc pracy,
f) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
g) zmiany uchwały nr XXXV/153/2005 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik,
h) uchwalenia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Gminy Kraśnik”.
8. Informacja o realizacji inwestycji w ramach współpracy Gminy Kraśnik z Samorządem Powiatowym w Kraśniku.
9. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia na terenie Gminy Kraśnik oraz form przeciwdziałania bezrobociu.
10. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
11. Informacja Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kraśniku.
12. Informacja KRUS na temat funkcjonowania form ubezpieczeń rolników oraz wypadków w rolnictwie.
13. Informacja na temat wdrożenia ustawy o gospodarce odpadami.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Hanaj

Może Ci się również spodoba