Informacja o sesji

herb kraśnik

 Kraśnik, dn. 28.11.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Sprawozdanie z prac komisji stałych.

5.     Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.

6.     Interpelacje i zapytania.

7.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej,

b)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c)      zmiany Statutu Związku Międzygminnego ,,Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku,

d)     uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Kraśnik z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2014-2016 r.”.

8.     Wolne wnioski.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Hanaj

Może Ci się również spodoba