Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.) zawiadamiamy, że w związku z Uchwałą XLVIII/323/2023 Rady Gminy Kraśnik z dnia 24 lutego 20223 roku wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 kwietnia 2023 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych będą wynosiły:

  • 17,00 zł od osoby za miesiąc – nieruchomość zamieszkała z kompostownikiem,
  • 20,00 zł od osoby za miesiąc – nieruchomość zamieszkała bez kompostownika.

Zmienione zostały również opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • pojemnik 120 l – w wysokości 26,80 zł/miesiąc,
  • pojemnik 240 l – w wysokości 53,60 zł/miesiąc,
  • pojemnik 1100 l – w wysokości 245,60 zł/miesiąc,
  • pojemnik 3600 l – w wysokości 803,90 zł/miesiąc,
  • pojemnik 7 000 l – w wysokości 1 563,10 zł/miesiąc,
  • worek 120 l – w wysokości 26,80 zł/miesiąc.

W związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), Rada Gminy jest zobowiązana dostosować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, które ponoszą opłatę od zadeklarowanego pojemnika i worka, do wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat określone w ustawie. Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 5 ww. ustawy jest to 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Wpłat należy dokonywać – tak jak to było w latach ubiegłych – w odstępach kwartalnych w terminach: do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca i do 31 października przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Kraśnik ustalony dla dokonywania tej płatności.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W bieżącym roku planowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych (sierpień 2023r.), co również podniesie koszty. Przyjęte powyższą uchwałą stawki nie zabezpieczają jednak w pełni przewidywanych kosztów związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w 2023 roku. W związku z czym, jeżeli nie zmniejszy się ilość odebranych od mieszkańców odpadów, obliczona stawka opłaty nie wystarczy i będzie istniała konieczność dopłaty z budżetu w wysokości nawet 3,00zł miesięcznie do każdego mieszkańca.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma w najbliższym czasie zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2023 rok.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do każdej nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami domowników itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, w siedzibie Urzędu w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kraśnik (I piętro, pokój nr 13).

Wciąż dużym problemem są zaległości w opłatach. Przypominamy więc, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną powstającą z mocy prawa, której obowiązek obliczenia i termin zapłaty przez właściciela nieruchomości wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Opłata nieuiszczona w terminie płatności powoduje z kolei obowiązek naliczania odsetek od zaległości podatkowych, co w konsekwencji może prowadzić do powstania kosztów egzekucyjnych, a te zgodnie z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 roku, znacznie wzrosły. Są to m.in.: oplata manipulacyjna za wystawiony tytuł wykonawczy w wysokości 100zł, koszty upomnienia w wysokości 16zł, opłaty egzekucyjne w wysokości 5% lub 10% oraz opłaty pocztowe (średnio trzy listy, czyli koszt około 35zł). Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy ani nie zasilają gminnego budżetu. Stanowią one przychód budżetu państwa. Natomiast prowadzenie egzekucji administracyjnej przez gminę to obowiązek wynikający z przepisów prawa, a nie wybór. Prosimy zatem aby rzetelnie podejść do informacji jakie przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowanie wydatki.