UWAGA: Szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków pod ścisłą kontrolą

9 sierpnia 2022 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła szereg zmian na samorządy oraz na mieszkańców gmin.

Nowe przepisy wprowadzają wymóg, że mieszkańcy posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą mieć zawarte umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi, ponadto – posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości, co podlega obowiązkowi kontroli. Dodatkowo z przepisów ww. ustawy wynika, że mieszkańcy, którzy utrudnią pracownikom gminnym przeprowadzenie kontroli oraz sprawdzenie umów na odbiór nieczystości i wystawionych na ich podstawie rachunków/faktur VAT i dowodów opłat będą podlegać karze grzywny. W postępowaniu mandatowym może ona wynieść do 500 zł, a sądowym – do 5 000 zł.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Kraśnik.

Nowe przepisy są bardzo rygorystyczne, ponieważ zakładają, że za niewywiązanie się przez gminę z obowiązku kontrolowania umów na odbiór nieczystości i zgodności postanowień tych umów z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz dowodów uiszczania opłat za usługi na wójta gminy może zostać nałożona kara w wysokości od 10 000 do 50 000 zł.

Poza tym na gminy zostały nałożone nowe obowiązki kontrolne, które wymagają corocznego raportowania w sprawozdaniu do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 3 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) o:

  • liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
  • liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  • liczbie zawartych umów, na odbiór nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
  • częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;
  • ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
  • ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
  • stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji;
  • liczbie przeprowadzonych kontroli umów na odbiór nieczystości ciekłych, oraz wynikach tych kontroli.

 

Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kraśnik

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa  

NIP
REGON

 

Adres siedziby

 

Numer telefonu
 

1.

„AS” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Kowalik

715-175-97-84
060201950
Suchynia,
ul. Suchyńska 20,
23-200 Kraśnik
603 323 977
(81) 884 36 39
 

2.

Wywóz Nieczystości Płynnych Anna Kowalik 715-000-31-33
430385056
Suchynia,
ul. Suchyńska 20,
23-200 Kraśnik
(81) 884 55 99
(81) 884 36 39
604 151 015
 

3.

M.K.T.
Tuniak Mieczysław
715-109-32-79
060453947
ul. Konarskiego 2,
23-200 Kraśnik
691 965 023
607 979 444
4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 648-273-04-08
241628482
ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
801 133 088

(32) 278 45 31

5. EKOTRANS
Elżbieta Januszek
715-120-86-53
381012210
Kowalin 14B,
23-200 Kraśnik
(81) 825 01 00
724 067 626

 

Może Ci się również spodoba