Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń

herb kraśnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/231/2021 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 15 września 2022 r. do 10 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. T. Kościuszki 24 23-200 Kraśnik w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kraśnik pod adresem: krasnik.e-bip.eu (w zakładce Ogłoszenia ->Aktualności ->Aktualności z roku 2022) i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w godz. od 10.00 do 11.00.

pobierz obwieszczenie *pdf

Może Ci się również spodoba