Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obręb Piaski

    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady gminy Kraśnik z dnia 29 grudnia 2021 r.

    Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 19 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kraśnik pod adresem: https://krasnik.e-bip.eu (w zakładce Ogłoszenia ->Aktualności->Aktualności z roku 2022) i stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w godz. od 10.00 do 11.00.

Może Ci się również spodoba