Obwieszczenie o zmianie planu obręb Piaski

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski

 

              Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kraśnik uchwały Nr XXXIII/229/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik  dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski.

              Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1, w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam, że w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwałę, tym samy wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

              Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

              Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Wójta Gminy Kraśnik na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. T. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji publicznej na adres sekretariat@gminakrasnik.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 lutego 2022 roku

Do pobrania: obwieszczenie *.pdf

 

Może Ci się również spodoba