Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2021 roku.

herb kraśnik

     Podaje się do publicznej wiadomości projekt „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2021 roku.” oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

      Uwagi i opinie należy składać pisemnie w okresie od 21 stycznia 2021 roku do 05 lutego 2021 roku, na podane niżej adresy:

  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl
  • numer faksu: 81 884 37 87,
  • adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

Uwagi i opinie z datą wpływu po 5 lutego 2021 roku nie będą rozpatrywane.

Mirosław Chapski – Wójt Gminy

Dokumenty do pobrania pod adresem:

https://krasnik.e-bip.eu/index.php?id=236&p1=szczegoly&p2=387017

Może Ci się również spodoba