Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

herb kraśnik

Gmina Kraśnik na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv : „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.).

 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

 Formularz ofertowy

Może Ci się również spodoba