WAPNOWANIE GLEB – dotacja dla rolników do zakupu wapna

herb kraśnik

     Informujemy, że uruchomiono program priorytetowy na lata 2019 – 2023 pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
     Podczas konferencji w Ministerstwie Środowiska podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Dzięki temu porozumieniu zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości gleb użytkowanych rolniczo.
       Budżet programu wynosi 300 mln zł.
     W jego ramach dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

 

     Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
    Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
    Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
    Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

 

    Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wapnowanie-gleb
                                                                                
Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie:

http://www.oschr.pl/index.php/ogolnopolski-program-regeneracji-rodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/komunikat-dotyczcy-priorytetowego-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-rodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html


Komunikat:
https://schr.gov.pl/p,224,komunikat-dotyczacy-priorytetowego-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
Informacja o danych na fakturze:
https://schr.gov.pl/p,223,informacja-o-danych-na-fakturze
Typy wapna nawozowego:
https://schr.gov.pl/p,225,typy-wapna-nawozowego

                                                                           zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba