I N F O R M A C J A

herb kraśnik

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonych w Stróży – Kolonii,

gm. Kraśnik, przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dn.27.02.2019 r. do 20.03.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

-Wójt Gminy Kraśnik-

 

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Kraśnik z dn. 27.02.2019 r.

Załącznik nr 1 mapa z oznaczeniem lokalizacji gruntu do wydzierżawienia.

Załącznik nr 2 wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia.

Może Ci się również spodoba